ж Ж


жаба – żaba
жаберовиы, жаберины – żabi skrzek
жабє – żabie
жабі л’ыжкы – kijanki
жабі очы, жабі пацюркы – żabi skrzek
жабюр – samiec żaby (rzadko używane)
жабюр – ktoś pokraczny, niewyrośnięty
жабюркы – żabi skrzek
жабятко – żabiątko, mała żabka
жаворонок, жайворонок – skowronek
жадати – żądać
жаден – żaden
жадно – pożądliwie
жаднути – pragnąć, pożądać
жажда – żądza, pragnienie
жаждущи/й – pragnący, pożądający
жайворонок – skowronek
жак, дяк – pomocnik w cerkwi czytający
Апостол (Listy apostolskie)
жакувати – być żakiem
жал’ібне – żałobne
жалити – żądlić
жалити ся – żalić się
жал’о – żądło
жал’оба – żałoba
жал’увати – żałować
жаль – żal
жарт – żart
жартобливи/й – żartobliwy
жартобливо – zartobliwie
жартувати – żartować
жати – żąć (sierpem)
жбыр – niewysoka skalista góra (?) kamienisty
wądół, czasem o paskudnie nierównym polu
жбырувати/й – kamienisto – nierówny
жвави/й – żwawy
жваво – żwawo
жвяндати – marudzić, ględzić
жґыртати – jakiś głos wydawany przez ptaka
(prawdopodobnie skrzek)
жґрынджати – kłócić się
ждани/й – oczekiwany
ждати – czekać
жджар – nazwa terenowa
жджок – „szpiczasta” mysz
Ждыня – nazwa wsi
же – że
жебы – żeby
жебым, жебы-м, жебы єм – żebym
жебыс, жебы-с, жебы єс – żebyś
жебрак – żebrak
жебрати – żebrać
жегнати (ся) – żegnać (się)
желізивя – żelaziwo
желізисти/й – żelazisty
желізне – żelazne
желізняк – „żelazny” garnek (prakt. żeliwny)
желізо – żelazo
желізове – żelazowe
жемтиця – serwatka, żętyca
жена – żona
женати/й – żonaty
женити (ся) – żenić (się)
жентиця, жемтиця – serwatka
женюх – kandydat do żeniaczki
женяч, женюх – kandydat do żeniaczki
женячка – żeniaczka
жер – żer
жеребити ся – źrebić się
жеребна – źrebna (klacz)
жеребя, гача – źrebię
жерел’о – źródło
жертва – ofiara
жертвенник – niewielki stolik w cerkwi, na lewo
od ołtarza, na którym kapłan przygotowuje chleb
i wino do Sakramentu Sw. Komunii
жертводавец – ofiarodawca
жертвувати – ofiarować, dawać ofiarę
жерти – żreć
жерти – gryźć wściekle
жерти ся (з дакым) – kłócić się, wadzić mocno
z kimś. Czasem z dezaprobatą mówiło się
родина, а жрут ся медже собом
жерувати – żerować
жес, же-с, же єс – że jesteś, praktycznie
samodzielnie występuje rzadko, a w złożeniach
np. же-с был’/виділ’ – że byłeś/widziałeś
buduje czas przeszły
жыва кіст – żywokost
жыван – psotnik, hultaj, czasem złodziejaszek
жыве – żywe
жыв(л)іня – żywienie
жывина – żywe stworzenie, inwentarz domowy
жывити – żywić
жывицювати – żywicować, zbierać żywicę
z ponacinanej kory sosen
жывиця – żywica
жывот – żywot
Жыд – Żyd
Жыдивскє, Жыдівскє – nazwa wsi
жыдивскє, жыдівскє – żydowskie
Жыдовина – Żydowina, marny Żyd
Жыдятко – Żydziątko
жыл’а – żyła
жыр – apetyt
жырне (нп. паця) – z dobrym apetytem (np. świnia)
жыти – żyć
жытняник – placek, lub naleśnik z żytniej mąki
жытнянка – słoma żytnia
жыто – żyto
жытя – życie
жытьове – życiowe
жлі – źle
жменя – garść, przygarść
жмінка – garstka
жмыкати – prać coś w rękach, tzn bez użycia
jakichkolwiek przyborów (nawet tary)
жмыт – tyle słomy lub siana ile można wziąć
w garść
жнец, женці – żeniec, żeńcy
жнива – żniwa
жнивяр – żniwiarz
жнивярка – żniwiarka, maszyna do żniw (kosiarka, snopowiązałka)
жовкнути, жовтнути – żółknąć
жовна зелена, тарчаста, чорна – dzięcioł zielony, pstry, czarny
жовнір, вояк – żołnierz, wojak
жовте – żółte
жовтен/ь – październik
жовты квіткы – jakieś kwiatki (jaskry ? kaczeńce?)
жовтнути – żółknąć
жовтньови/й – październikowy
жовтогрудка – ptaszek z żółtą piersią
жовток – żółtko jajka
жовтяве – żółtawe
жовтячка – żółtaczka
жовч – żółć
жовчок > жовток – żółtko
жовчове – żółciowe
жоґати – dźgać
жол’іб – żłób
жол’об – żłób
жол’обина – rowek, również górna część rowka między pośladkami
жол’обкасте – w kształcie rowka, lub rowkowane
жол’обок – żłóbek, żłobek
жол’обчасте > жол’обкасте – w kształcie rowka, lub rowkowane
жол’уд – zołędź
жол’удкове – żołądkowe
жол’удок – żołądek
жомб/а – jama wybita przez wodę na drodze,
czasem w potoku – jednak tu częściej używa się
formy банюр
жорна, млинец – żarna
жорнивка, жорнянка, млинцивка – drążek do obracania kamieniem u żaren
жувати – żuć
жуграви/й – gderliwy, marudny
жуграти – gderać, marudzić
журавель, журавец – żuraw

Dodaj komentarz