з З


з – z
за – za
забава – zabawa
забавити – zabawić
забав(л)яти (ся) – zabawiać się
забанувати – zatęsknić
забезпечыти – zabezpieczyć
заберати – zabierać
забіль – wole u ptaków
забивати – zabijać coś żywego
забивати – wbijać np. gwóźdź, kołek
np. „забий мі ту цьвак до сьціны”
– wbij mi tutaj gwóźdź w ścianę
забити – zabić
забити – wbić
забити/й – zabity, lub wbity
забывати – zapominać
забыти – zapomnieć
забыти/й – zapomniany
забытливи/й – zapominalski
забобон – zabobon
заболіл’е – miejsce, które rozbolało
заболіти – zaboleć, rozboleć
заборонити – zabronić
заборонити – zabronować
забороняти – zabraniać
забрати – zabrać
забубнити – zabębnić
забубнувати – zabębnić
забудова – zabudowa
забудувани/й – zabudowany
забудувати – zabudować
забулькати – zabulgotać
забульчати – zabulgotać
забундзити ся, заузлити ся – zasuplić się
завада – przeszkoda, zawada
заваджати – przeszkadzać, zawadzać
завадити – zaczepić
заважыти – zaważyć
завал’а – opad śniegu tak wysoki, że „zawali”
wszystko
завалиско – miejsce, gdzie osunęła się ziemia,
lub zawaliło się coś
завалити – zawalić
заваляти – pobrudzić
заваляти, завалювати – zawalać
заварити – zagotować
заварувати – zastrzec
заварувати – ustrzec най Богзаварує
– niech Bóg ustrzeże
заведени/й – zawiedziony
заведия – zawadiaka, krzykacz
завез(л)иско – obsunięta, zapadnięta ziemia
завезти – zawieźć
завернути – zawrócić
завернути ся в гол’ові – zakręcić się w głowie
завертати ся – zataczać się
заверянка – zamek drewniany do zamykania dzwi
завести – zawieść
завести на когоси право – założyć sprawę przeciw komuś
завзяти/й – zawzięty
завзяти ся – zawziąć się
завірити – zawierzyć, zaufać
завіркы – ogrodzenie żerdziowe
завісити – powiesić (nie повісити)
завісити ся – powiesić się
завивати – zawijać
завивка – zawijka, coś do zawijania, lub już zawinięte
завидіти – zawidzić, być zawistnym
завист – zawiść
завистливи/й, завистни/й – zawistny
завистни/й – zawistny
завистник – zawistnik
завитати – zawitać
завияк – klocek o tak pokręconych słojach i na dodatek sękaty, że nie sposób go rozrąbać
завл’адіти – zawładnąć
завлечы – zawlec
завлікати – zawlekać
заводити – zawodzić np. płacząc lub śpiewając
завозити – zawozić
завоіна – giętki drążek , służący do mocowania
(przy pomocy łańcucha) drzewa wiezionego na
furmance (szczególnie przy zwożeniu z góry)
заворожени/й – zaczarowany, zauroczony,
oczarowany
заворожыти – zaczarować, zauroczyć,oczarować
завчасу – zawczasu
завязати – zawiązać
завязувати – zawiązywać
зага – zgaga
загадка – zagadka
загакливи/й – jąkała
загакнути ся – zająknąć się
загакувати ся – jąkać się
загамувати – zahamować
заганяти – zaganiać
заганьбити дакого – zhańbić, zawstydzić kogoś
заганьбити ся – zawstydzić się
загаратати – zaharatać, zahałasować lub zranić
загартати ся – ubierać się
загасити – zagasić, zgasić
загасл’е, загаснене – zgasłe, zgaśnięte
заснути – zgasnąć
загата – dodatkowa ścianka z desek,
poprowadzona po zewnętrznej stronie ściany
domu, z wypełnieniem pustej przestrzeni słomą
загатити – zatamować, zatrzymać
загафтувати – zahaftować, pokryć haftem
загвакати, завл’акати – położyć i zamocować
na włókach do transportu metodą włóczenia
загварити – zaczarować, rzucić urok, ale też
„zamówić” chorobę, czyli leczyć przez
wypowiadanie tajemnych formułek
загвібка – klin do zabezpieczenia np. siekiery przed spadnięciem z trzonka
загвобити – zabezpieczyć klinem przed spadnięciem siekiery, młotka itp.
загвобяти, загвобювати – zaklinowywać
загін – zagon
загынати – zaginać
загынка – zagięcie, zakladka, fałdka
загл’авок, загол’овок – zagłówek, poduszka
загл’аскати – zagłaskać
загл’уб(л)іня – zagłębienie
загл’убити (ся) – zagłębić się
загл’ушыти – zagłuszyć
загмерати – zamierać
загмерти – zamrzeć
загмлене – zamglone
загмлити – zamglić
загнати – zagnać
загніня – zagięcie
загнене – zagięte
загнити – zacząć gnić
загноіти – zagnoić, nawieźć obornikiem
загоєне – zagojone
загоіти (ся) – zagoić (się)
загойкати >загукати
загол’овок – zagłówek, podgłówek, poduszka
загоридка, загорідка – ogródek
загорити, загоріти – zapłonąć
загорнени/й (добри) – ubrany (dobrze)
загорнути (ся) – ubrać się (ciepło)
загорода – ogród, zagroda
загороджене – zagrodzone
загородити – zagrodzić
загортка – marynarka
заграда >загорода
заградка >загоридка
заграня – zagranie
заграти – zagrać
загубити – zagubić coś, zgubić kogoś
загукати, загівкати > гівкати
загуляти – zatańczyć, zahulać
загуркати – zahałasować, zahurgotać
загустнути – zgęstnieć
загучати – zahuczeć
загущати – zagęszczać
заґадати – zagadać
зад – zad, tył
задавати – zadawać
зад(л’)авити (ся) – zadłwić (się)
заданя – zadanie
задар, за дармо – za darmo
задати – zadać
задаток – zadatek
задашыти – zadaszyć
задбани/й – zadbany
задбати – zadbać
задекувати (ся) – zadekować (się), okopać się w przen. ukryć się
задера, щамба – drzazga
задержати, сперти – zatrzymać
задеристе – szorstkie, np. deska nie heblowana
(cięta skośnie do włókien, gdzie przeciągnięcie
dłonią „pod włos” grozi wbiciem drzazgi
задівати – nawlekać np. nitkę do igły,
sznurówkę do dziurki w bucie itp.
задерте – zadarte
задерти – zadrzeć
задзвонити – zadzwonić
задіти – założyć, nawlec
задых – zadyszka, astma
задыхати ся – zdyszeć się
заєдно – zawsze, wciąż
заднє – tylne
задоваляти – zadowalać
задовжыти (ся) – zadłużyć (się)
задоволени/й – zadowolony
задоволіня – zadowolenie
задоволити – zadowolić
задоптати – zadeptać
задоптувати – zadeptywać
задрапати – zadrapać
задримати – zdrzemnąć się
задувка – zaspa śnieżna
задумани/й – zamyślony
задумати – zamyśleć (w sensie zamierzenia)
задумати ся – zamyślić się
задусити (ся) – zadusić (się)
задути – zdmuchnąć, zgasić dmuchnięciem
задути – zawiać śniegiem
задушниця – msza za umarłych. W scs istnieje
określenieза усопших czyli za tych, którzy
usnęli
задуявка – zawieja
заєдно – ciągle, nadal
зажерти – zagryźć
зажерти/й – zażarty
зажерти/й – zagryziony
зажмыкати – zaprać ręcznie
заздрист, заздріст – zazdrość
зазерати – zaglądać
зазнайомити (ся) – zaznajomić (się)
зазнати – zaznać
зазначыти – zaznaczyć
зазрити, зазріти – zajrzeć
зазуля, зозуля, кукавка – kukułka
заісти, закусити – zakąsić
заіхати – zajechać
зайда – wielki worek na krosnach, do noszenia na plecach trawy, liści
займувати, занимати – zajmować, brać we władanie
займувати ся, занимати ся – zajmować się
зайти – zajść
зайти ся – stracić oddech od płaczu/śmiechu
заказ – zakaz
заказане – zakazane
заказати – zakazać
заказати – zamówić (np. w restauracji)
заказувати – zakazywać
заказувати ся – zapowiadać się (źle/dobrze)
закарбувати – zakarbować, zaznaczyć karbem
закачати – zatoczyć np. beczkę
закачати – zawijć rękawy/nogawki
закачурити – podkręcić na kształt piórek na ogonie kaczora
заквас – zakwas
заквасити – zakwasić
заквашене – zakwaszone
закысл’е, закыснене – zakiśnięte
закыснене – zakiśnięte
закыснути – zakisnąć (też o oczach niemowlęcia)
закл’асти – zakłaść, zawalić
заклепати – zaklepać
заклепувати – zaklepywać
заклиіти – zakleić
заклик – zawołanie
закликати – zawołać
заклинувати – zaklinować
заклипкати – zamrugać
закля – zanim
закляґати – zakwasić mleko przy pomocy
кляґу z cielęcego żołądka
закляпнути – zaklapnąć, o plamie cieczy
która zawisła na płótnie
закляти – zakląć (zacząć kląć)
закляти – zakląć (rzucić zaklęcie)
заковати, закути – zakuć
закол’оти – zakłuć
закон – prawo
законно – prawnie
закопати – zakopać
закол’от – zamieszanie
закол’оти – zakłuć w znaczeniu zabić przez ukłucie np. nożem
закол’оти/й – zakłuty
закол’отити – zamieszać
закопувати – zakopywać
закоренити ся – zakorzenić się
закоркувати – zakorkować
закотити – zawinąć, podwinąć rękawy/nogawki
закохани/й – zakochany
закохати ся – zakochać się
закочаніти – skostnieć z zimna
закроіти – zakroić
закрутити – zakręcić
закрутка – zakrętka
закручати – zakręcać
закукати – zakukać kogoś, ważne było pierwsze
wiosenne kukanie jakie się usłyszało. Wróżyło nie
tylko długość życia, ale też powodzenie w danym
roku. Gdy się było„bez grosza przy duszy” choćby
symbolicznej najdrobniejszej monety, to wróżyło
brak pieniędzy na cały rok. Gdy kukułka „zakukała
kogoś” w wychodku – to cały rok miał być
„zasrany”. itp
закусити – zakąsić
закутина – pole w jakimś kącie, w lesie itp
зал’атати – załatać
залегл’ы грушкы – ulęgałki
залежинкы – ulęgałki
залегл’е – zaległe
залив – zalew
залетіти – zalecieć, też zalecieć do tchawicy jakiegoś okruszka
залігати – zalegać
залізл’е – o odzieży, w której „puścił” kolor i zafarbował inny jej fragment
залізти – zafarbować „puścić” kolor
залізти – zaleźć, zajść pomału
заліпити – zalepić
заліпяти, заліпювати – zalepiać
залісити – zalesić
звлітувати – zabiegać, zalatywać
залічати, залічувати – zaleczać, troszkę wyleczyć
заливати – zalewać
зал’ожыти – założyć
зал’омок – załomek, zakamarek
залюпати (ся), заляпати (ся) – zamoczyć
(sobie) nogawki (rzadziej spódnicę – jeżeli
długa) chodząc po mokrej trawie
заляти – zalać
залячы ся – zalęgnąć się o szkodnikach np.
залячы ся – zależeć się np. o gruszkach ulęgałkach
замаєне – przybrane zielenią, ew. też kwiatami
замаіти – przybrać zielenią
замалювати – zamalować
замаскати – zagładzić coś tłustego, lub czymś tłustym
замастити – zasmarować maścią, tłuszczem
заматвати – zatuszować, zagmatwać, zaciemnić sprawę
замачати – zamaczać
замерзати – zamarzać
замерзл’е, замерзнене – zamarzłe, zamarznięte
з(а)мерзляк – zmarzluch
замерзлякы – przymarznięte grudki lodu na drzewach
замерзнене, замерзл’е – zamarznięte
замерзнути – zamarznąć
замітаня – zamiatanie
замітати – zamiatać
замітувати – zarzucać
замішаня – zamieszanie
замішати – zamieszać
замішанці – mieszańcy (chodzi zapewne o mieszanie się Łemków z Polakami
замішка – papka z mąki jęczmięnnej, z jabłek, z mąki żytniej na mleku itp.
замил’увати – pokochać (а мій мил’ийзами-
л’увал’ інчу) a mój miły pokochał inną
замыдлити – zamydlić
замыкати > заперати – zamykać
замышліти ся, задумати ся – zamyślić się
замкнене – zamknięte
замкнути – zamknąć
замовити – zamówić
замок – zamek
замокл’е, замокнене – zamoknięte
замокнене – zamoknięte
замокнути – zamoknąć
замордувати – zamordować
заморити – zamorzyć
заморок – zaćmienie umysłu
заморскє – zamorskie
замосурити ся – zachmurzyć się ze złością zrobić się ponurym
замуж, за муж – za mąż
замулити – zamulić
замурувати – zamurować
замучыти – zamęczyć
занадто – zanadto
занепад – upadek
занепасти – podupaść
занести – zanieść
занєхати – zaniechać, zostawić, porzucić
заніміти – oniemieć, zaniemówić
занизити – zaniżyć
заникати – zanikać
заникнути – zaniknąć
занимати – zajmować np. teren
занимати ся – zajmować się czymś
заниско – część jarzma
занихтиці, заніхтиці – zanokcica, bolesne
zadzierające się skórki za paznokciami
занос – zawieja (zaspa ?)
заносити – zanosić
заночувати – zanocować
заношыня – zanoszenie
заняти – zająć
занятя – zajęcie
заогнити – zaognić
заокругліня – zaokrąglenie
заокруглити – zaokrąglić
заоливити – zaoliwić
заоначыти > оначыти
заорати – zaorać
заорювати – zaorywać
заофірувати – zaofiarować
заохотити – zachęcić
заохочати, заохочувати – zachęcać
заохочени/й – zachęcony
заочні – zaocznie
заощаджене, зашпаруване – zaoszczędzone
заощадити, зашпарувати – zaoszczędzić
запавузити – przyłożyć siano na wozie
długim drągiem, w celu przymocowania go
западати ся – zapadać się
запакувати – zapakować
запаліня (ключи) – zapalenie płuc
запалити – zapalić
запалювати, запаляти – zapalać
запамятати – zapamiętać
запанувати – zapanować
запапрати – zapaprać
запас – zapas
запасти ся – utuczyć się
запасени/й – utuczony
запаска – zapaska, fartuch
запастувати – zapastować
запах – zapach
запахніти – zapachnieć
запахове – zapachowe
запацькати – zapaćkać, zabrudzić
запашок – zapaszek (raczej przykry)
запекл’е – zapiekła
заперати – zamykać
заперте – zamknięte
заперти – zamknąć
запецок – zapiecek
запечени/й – zapieczony
запечы ся – zapiec się
запівперечыти – zaprzeczyć
запівперечыти ся – o zwierzęciu, które
stanęło w poprzek drogi i nie chce się ruszyć
запікати – zapiekać
запір, клятба – przekleństwo, wyzwisko,
klątwa
запинати, застігати – zapinać
записати – zapisać
запискати – zapiskać, zagwizdać
запити – zapić (jakiś przykry smak)
запл’акати – zapłakać
запл’атити – zapłacić
запл’ачене – zapłacone
заплести – zapleść
заплітати – zaplatać
заповіди – zapowiedzi
запорток – jajko zepsute, lub takie
w którym jest nieżywe pisklę
запоряд, за порядком – po kolei
запражка – zasmażka
запригати, запрігати – zaprzęgać
запричынити – spowodować
запровадити – zaprowadzić
запродатель – sprzedawczyk
запродати – zaprzedać
запропасти ся – przepaść, sczeznąć
запропастити – zaprzepaścić
запряжени/й – zaprzęgnięty
запрячы – zaprząc
запустити – zapuścić
запущени/й – zapuszczony
запхати – zapchać
запястникы – zarękawki
запяток – twarda skóra w bucie za piętą,
lub obcas (różnie w różnych regionach)
зап(н)яти, застегнути – zapiąć
зараб(л)яти – zarabiać
зарадити – zaradzić
заражени/й – zarażony
зараз – zaraz
заразіцькы – b. zaraz
заразити – zarazić
заразливе, заразне – zakaźne, zaraźliwe
заран – jutro
заранишнє, заранішнє – jutrzejsze
зарастати – zarastać
зараховувати – zaliczać
зарахувати – zaliczyć
зарвати – zarwać
зарджавіл’е, з-арджавіл’е – zardzewiałe
зарджавіти – zardzewieć
зарджав(л)ене – zardzewiałe
зарибкувати, зарібкувати – zarabiać zarobkować
заривнати, зарівнати – zarównać
зариз, заріз – zarzynanie
зариз, заріз – znak wykonany piłą na drewnie/drzewie
заризати, зарізати – zarżnąć
заризувати, зарізувати – zarzynać
зарикати ся, зарікати ся – zarzekać się
зарывати – zaczepiać, zabawiać
заробити – zarobić
заробкова робота – praca zarobkowa
заробок – zarobek
зарист – zarost
зароснене – zarośnięte
зароснути – zarosnąć
зарост, зарист, заріст – zarost
зарубати – zarąbać
зарубати – zaciąć siekierą
зарубити – wykonać rąbek
зарубити ся – o ranie przygojonej
зарубяти – zarębiać
заручати – zaręczać
заручыти ся – zaręczyć się
заря – łuna od pożaru, lub zorza poranna
за рядом – rzędem, albo wg kolejności
зас – znów, zaś
засадити – zasadzić
засіданя – posiedzenie
засіджыня – zasiedzenie
засідити ся – zasiedzieć się
засісти – zasiąść
засіяти – zasiać
засилити – zawiązać na „kokardkę”
засил’ка – węzeł umożliwiający szybkie rozwiązanie „kokardka”
засияти – zaświecić, zajaśnieć, zabłysnąć
засыл’ати – zasyłać
засыпати – zasypać
засыпувати – zasypywać
засытити – zasycić
засыхати – zasychać
заскакувати – zaskakiwać
заскакуючи/й – zaskakujący
засклепити (ся) – zasklepić (się)
засл’абнути – zasłabnąć
засл’уга – zasługa
засл’ужени/й – zasłużony
засл’ужыти – zasłużyć
засмакувати – zasmakować
засмаркани/й – zasmarkany
засмаркати (ся) – zasmarkać (się)
засмарувати – zasmarować
засмердіти – zaśmierdzieć
засмердіти ся – zaśmierdzieć się, zepsuć się
засмутити ся – zasmucić się
засмучени/й – zasmucony
заснувати – założyć, zawiązać
заснути – zasnuć
заспани/й – zaspany
заспати – zaspać
засранец – zasraniec
засрани/й – zasrany
засрати – zasrać
заставити ся – założyć się
застарани/й – zmartwiony
застарати ся – zmartwić się
застати – zastać
застати – sięgnąć do jakiegoś miejsca
тото пристерал’о не застане на ціл’у
посьціль – to prześcieradło nie sięgnie na całe łóżko
застегнути ся – zapiąć się
застеречы ся, заварувати ся – zastrzec się
застігати, засьцігати – zapinać
застіжка – zapięcie
застрылити – zastrzelić
застрочыти – zawiązać troki (rzemyk/sznurek) u kierpców
застудити ся – zaziębić się
заступити – zastąpić
заступити – zasłonić
заступити дакому дорогу – zastąpić, zajść komuś drogę
заступник – zastępca
заступство – zastępstwo
заступ(л)яти – zastępować
засувати – zasuwać
засуджени/й – zasądzony
засудити – zasądzić
засунути – zasunąć
засушене – zasuszone
засушыти – zasuszyć
засхнене – zaschnięte
засхнути – zaschnąć
засьмітити – zaśmiecić
засьмічати – zaśmiecać
засьміяти ся – zaśmiać się, roześmiać się
засьпівати – zaśpiewać
засьцяна дітина – zasikane dziecko
засьцяти – zaszczać, zasikać
затаіти – zataić
затаіти ся – nie przyznawać się do czegoś
затаньцувати – zatańczyć
затверджати – zatwierdzać
затверджыня – zatwierdzenie
затверджыня – zatwardzenie
затвердити – zatwierdzić
затвердл’е, затверднене – stwardniałe
зателебани/й – z zamoczonymi nogawkami
затігати – zaciągać
затискати – zaciskać
затиснене – zaciśnięte
затиснути – zacisnąć
затихати – przycichać
затихнути – przycichnąć
затыкати – zatykać
затычка, затыкал’о – zatyczka
заткане – zatkane
заткати – zatkać
затля – za ten czas, w tym czasie
зато, за то – za to, dlatego, z tego powodu
затопити – zatopić
за тото – za to (nie warto dać grosza)
заточыти – zaostrzyć
затупити – zatępić
затупити ся – stępić się
затурчыти – zakrzyczeć kogoś, zagdakać zmusic do milczenia
затухл’е, затухнене – stęchłe
затухнути – stęchnąć
затягнути – zaciągnąć
заузлити – zapętlić, zawiązać w węzeł, zasuplić
заушник – zausznik
заушниця – zausznica
зафарбити – zafarbować
зафасувати – otrzymać (z przydziału, raczej
w znaczeniu nieodpłatnie – np. w wojsku)
зафолюване дашто – zabrudzone cos mocno
(że aż się błyszczy z brudu)
зафолювати – zabrudzić, zajechać
захваляти – zachwalać
захватити – zająć (w wyniku napadu/podboju)
захворити – zachorować
захід – zachód
західнє – zachodnie
західняк – człowiek (z) zachodu
заховзнати – okiełznać
заходжыня – zachodzenie
заходити – zachodzić
заходити на себе – zachodzić na siebie
заходити ся – odwiedzać się, utrzymywać bliski
kontakt towarzyski, być w bliskim kontakcie
заходити ся – tracić oddech na dłuższą chwilę
w trakcie płaczu, lub śmiechu
заходок > выходок
захол’одити ся – zaziębić się
захрапати, захрапіти – zachrapać
захрипіти – zachrypieć
захрипл’и/й, захрипнени/й – zachrypnięty
захрипнути – zachrypnąć
захтівка – zachcianka
захтіти – zachcieć
зацверкати – zakropić mlekiem z piersi
kobiecej np. przy niektórych schorzeniach
oczu w medycynie ludowej
зачадити (ся) – zaczadzić się
зачарувати – zaczarować
зачати – zacząć
зачатя – zaczęcie, początek
зачесати – zaczesać
заческа – fryzura
зачепити – zaczepić, nałożyć czepek jako symbol małżeństwa
зачыпити – zaczepić, zahaczyć
зашаліти – zaszaleć
зашарґати – zaszargać
зашереґувати – zaszaregować
зашывати – zaszywać
зашывка – zaszewka
зашыти – zaszyć
зашытя – zaszycie
зашлянтати – ubłocić końcówki nogawek
зашмарити – zarzucić
зашнурувати – zasznurować
зашпарувати – zaoszczędzić
зашпортати (ся деси) – zapodziać (się gdzieś)
защыпити – zaszczepić
защыт – zaszczyt
защытити – zaszczycić
заяти – zająć
заяти ся – zająć się
заяц – zając
заяче – zajęcze
збабрати (ся) – ubabrać (się)
збабчени/й – pomarszczony np. groch
збан, дзбан – dzban
збезчестити – zbezcześcić
зберати – zbierać
зберати ся – ubierać się
зберати ся – zbierać się (do wyjścia)
збійник – zbójnik
збійництво – zbójnictwo
збійничыти – być zbójnikiem, zbójnikować
збивач – ten co zbija pieniądze
збыти – zbyć
збыткы – zbytki, psoty
збытнє – zbyteczne
збыток – zbytek
зближати ся – zbliżać się
зближыня – zbliżenie
зближыти ся – zbliżyć się
збогатіл’и/й – wzbogacony, ten kto się wzbogacił
збогатити ся – zbogacić się
зборґувати – pożyczyć „na borg” czyli na kredyt
збортачыти – wyzwać od głupców, lub ogłupić
зборшніл’е – zmurszałe
зборшніти – zmurszeć
збости – pobóść
збочыня – zboczenie
збочыти – zboczyć
збрескл’е, збрескнене – lekko skwaśniałe
mleko jeszcze nie kwaśne a już nie słodkie
збрескнути – lekko skwaśnieć
зброіти (ся) – zbroić się
зборя – zbroja, uzbrojenie
збудити, зобудити zbudzić
збудувати – zbudować
збутніл’е – zbutwiałe
збутніти – zbutwieć
звада – kłótnia, bójka
звадити – sczepić np. łańcuch
зважати – zważać
зважыти – zważyć
звалити – zwalić
звалювати, зваляти – zwalać, zrzucać
звалькати – ukształtować w wałeczek (dłońmi)
звантолити – zjeść łapczywie
званя – nazywanie, nazwa, nazwisko
звапніня – zwapnienie
зварити – ugotować
зварка – spawanie
зварювати, зваряти – spawać
зваряти – spawać
звати – zwać, nazywać
звезти – zwieźć
звезти ся – obsunąć się
звекш – „назвекш” pod względem
wielkoścci np. наше авто назвекш такє
як ваше nasze auto pod wzgl. wielkości jest
takie jak wasze
звекшати – zwiększać, zwiększyć
звекшене – zwiększone
звекшыня – zwiększenie
звекшыти – zwiększyć
зверене, зверисте – zwichrowane
зверити ся – zwichrować się, utracić regularny kształt
звернути – przewrócić
звертати – przewracać
зверхы, зверха, з верха – z wierzchu, z zewnątrz
звести – zwieść
звідавий – dopytliwy (nazbyt)
звивати – zwijać
звити – zwinąć
звитий – zwinięty
звиток – zwitek
звитя – zwinięcie
звыбивати – powybijać
звывертати – powywracać
звык – przyzwyczajenie
звыкл’е – zwykłe
звычай – zwyczaj
звычайне – zwyczajne
звлечы – zwlec
звлечы ся – zwlec się
звлікати – zwlekać
зводжыня – zwodzenie
зводити – zwodzić
звозисте – strome
звозити – zwozić
звоювати – zwojować
звук – dźwięk
звучаня – dźwięczenie
звучати – dźwięczeć
звязани/й – związany
звязати – związać
звязка, капиця – rzemień łączący części cepa
звязувати – związywać
згаднути – zgadnąć
згадувати – zgadywać
зганяти – zganiać do kupy
зганяти – spędzać np. muchę
зганяти – budzić, nakłaniać do wstania z łóżka
згаратати – zaharatać, zahałasować
згартати – zgarniać
згасити, загаснути – zgasić
згаснути, загаснути – zgasnąć
згацькати – zgonić konie
згашыня – zgaszenie
згварити ся – zmówić się
згынути – zginąć
згырити ся – zjeżyć się (o włosach)
згнівати – zgniewać
згнил’е – zgniłe
згнити – zgnić
згнобити – zgnębić
згноіти – zgnoić
згодити – uzgodnić np. cenę
згодити ся – zgodzić się
згорб(л)ени/й – zgarbiony
згорбити ся – zgarbić się
згоривка, згорівка, палюнка – wódka
згорити, згоріти – spalić się
зготувати, зготовити, зварити – (pol.) ugotować
зграбкы – resztki zagrabionego siana
згрыза – zmartwienie, kłopot
згрызота – zmartwienie
згурдити ся – zwarzyć się, utworzyć hurdy
згустл’е, згустнене – zgęstniałe
згустнути – zgęstnieć
згусувати ся – zbiesić się, spłoszyć (o koniach)
згущати – zgęszczać
згущене – zgęszczone
зґадати ся – dojść przypadkowo do jakiegoś tematu przy rozmowie
зґырцати – odgłos przy ześlizgiwaniu się łańcucha po drewnie
зґырцнути – j. w.
зґрабні – zgrabnie
зґрабни/й – zgrabny
зґрындзати, зґрынджати – kłócić się (?)
зґупіти, зг(л’)упіти – zgłupieć
здабати – być podobnym аркізздабат до
ярцю orkisz jest podobny do jęczmienia
здавати ся – zdawać się
Здвига – święto Podniesienia Krzyża Pańskiego (???)
здеревяніти, стерпнути – zdrętwieć, stracić czucie
здерте – zdarte
здерти – zedrzeć
здерти/й – zdarty
здерти ся – zedrzeć się
зділ’ати, здіяти – zdziałać
здив(л)ени/й – zdziwiony
здив(л)іня – zdziwienie
здивити ся, здивувати ся – zdziwić się
здиганяти – zgonić np. konie
здыхати – zdychać
здобити – zdobić
здобыти – zdobyć
здобра дива – ni z tego ni z owego з добра
дива мене хце бити ni z tego ni z owego chce
mnie bić
здогадати ся – przypomnieć sobie
здоіти – wydoić
здойняти, зняти – zdjąć
здоптати – zdeptać
здорив, здорів – zdrów
здорови/й – zdrowy
здоровіти – zdrowieć
здоровкати – przepijać do kogoś
здоровя, здравя, здравля – zdrowie
здорожати – zdrożeć
здохл’е, здохнене – zdechłe
здохлина – padlina
здохляк – zdechlak
здохнути – zdechnąć
здравко – zdrówko
здрав(л)я – zdrowie
здрибні(л’)и/й – zdrobniały
здрибніти – zdrobnieć
здритувати – zdrutować, naprawić przy pomocy drutu
здудніти – zadudnić
здурити – zgłupieć
здурніл’и/й – zgłupiały
здурніти – zgłupieć
здусити – zdusić
здути ся – wzdąć się (o krowie)
здутя – wzdęcie
здушени/й – zduszony
здушыти ся – spocić się
зелене – zielone
зеленіти – zielone
зеленина – zielenina
зеленкувате – zielonkawe
зеленяве – zielonawe
зелінь – zieleń
зелюнкы – wielkie zimowe zielone jabłka
земледілец – rolnik pracujący na ziemi
земля – ziemia
земне – ziemne
земяк, (пол.) компір, кромпіль, бандурка, ґруля – ziemniak, kartofel
зеренце – ziarenko
зеркал’о, призерал’о – lustro, zwierciadło
зерно – ziarno
зерно – zboże
зерняны роботы – prace zbożowe
зернятко – ziarenko
зеро – zero
зжати – zżąć
зжемтичыти ся – o zsiadłym mleku, na którym utworzyła się serwatka
ззяяти ся – zziajać się
зіджа – głodna tłuszcza, grupa jedząca co popadnie
зіджени/й – zjedzony
зіднати (ся) – nająć (się)
зікрати/й
зікрач
зіля – ziele
зіляр/ка – zielarz/zielarka
зільне – zielne
зімати – złapać
зісти – zjeść
зима – zima
зимно – zimno
зимове – zimowe
зимувати – zimować
зимушнє – zimowe
зипы – wspak, na opak, odwrotnie niż się powinno
зир – wzrok
зиркнути – zerknąć, spojrzeć
зити, зийти > зыйти
зыґар, годинник – zegar
зыйти, зи(й)ти – zejść
зыходжыня – schodzenie
зыходити – zchodzić
зл’азити – złazić
зл’амати – złamać
зл’амувати – złamywać
зл’атати – połatać, że łata na łacie też zbić kogoś
зле, жлі – źle
злекшати – zrobić się lżejszym, mniej
dokuczliwym (o bólu, nacisku, presji, biedzie)
злетіти – zlecieć, spaść
злечы – położyć się do porodu она злегл’а
najczęściej w znaczeniu „urodziła”
зліп(л)ени/й – zlepiony, sklejony
зліп(л)ени/й – pobrudzony
зліпити – zlepiony, sklejony
зліпяти ся – zlepiać się
злива – ulewa
зливати – zlewać
зл’и/й – zły
злипнути ся – zlepić się, skleić
злипок – zlepek
зл’оба – zło
зл’одій – złodziej
зл’ожыти – złożyć
зл’омити, зл’амати – złamać
зл’остити ся – złościć się
зл’оте – złote
зл’отіти – złocić się
зл’отити – złocić
зл’отко – złotko
з(о) л’ото, зл’ато – złoto
з(о) л’очене – złocone
зляни/й – zlany
зляти – zlać
змаганя – zmagania
змагати – zmagać
змазати – zmazać
змазувати – zmazywać
змалени/й – zmniejszony
змаліти – zmniejszyć
зме – śmy были зме byliśmy
змедже, з медже – z pomiędzy
зменчаня – zmniejszanie
зменчати – zmniejszać
змерзл’е, змерзнене – zmarznięte
змерзнути – zmarznąć
змерк – zmrok
змерканя – zmierzchanie
змеркати ся – zmierzchać się
змерком – o zmierzchu
змести – zmieść
зметанка – śmietanka
зметати – pozrzucać
зметати – poronić (o zwierzętach)
зметати на врокы – odczynić urok
зміна – zmiana
змінити – zmienić
змінити – rozmienić
змінити ся – zmienić się
зміняти – zmieniać
зміряти – zmierzyć
змістити – zmieścić
змітати – zmiatać
зміткы – zmiotki
зміцніти – wzmocnić się
зміцнити – wzmocnić
змішати – zmieszać
змил’увати ся – zmiłować się, zlitować się
змыдлити – zmydlić
змылити – zmylić
змокл’е, змокнене – zmoknięte
змокнути – zmoknąć
змол’оте – zmielone
змол’оти – zemleć, zmielić
змол’очене – wymłócone
змонтувати – zmontować
змордувати – zmordować
зморщене – zmarszczone
зморщыти – zmarszczyć
зморщка – zmarszczka
змочы ся – zmóc, przemóc się
змудрити, змудріти – zmądrzeć
змусити – zmusić
змушаня – zmuszanie
змушати – zmuszać
змушыня – zmuszenie
змякнути – zmięknąć
змякчыти – zmiękczyć
знавец – znawca
знак – znak
знакуваня – znakowanie
знакувати – znakować
знамено – znamię
знане – znane
знаня – wiedza
знати – wiedzieć
знатя – posiadanie wiedzy незнатя nie wiadomo
значене – znaczone
значыти – znaczyć, znakować
значыти – znaczyć coś
значне – oznaczone znakiem, odróżniające się
значник – znacznik
значок – znaczek
зневоліня – zniewolenie
зневолити – zniewolić
знелюбити – zacząć nie lubić
зненавидіти – znienawidzić
знеохотити – zniechęcić
знеохочыня – zniechęcenie
зникати – znikać
зникнути – zniknąć
знимати – zdejmować
знимка, фотоґрафія – zdjęcie, fotografia
знищыня – zniszczenie
знищыти – zniszczyć
зносити – znosić coś do jednego miejsca
зносити – znosić do zniszczenia
зношене – znoszone
знюхати ся – zwąchać się
зняти – zdjąć
зо – z, ze
зоблечени/й – rozebrany
зоблечы (ся) – rozebrać (się)
зоблікати – rozbierać, zdejmować odzienie
зобрати – zebrać
зовяти – zwiędnąć
зогнати – obudzić, spędzić z łóżka
зогнати – spędzić np. muchę z żywności
зогнати – zgonić coś na kogoś
зогніня – zgięcie
зогнути – zgiąć
зожерти – zeżreć
зол’оти/й, зл’оти/й – złoty
зол’ото, зл’ото – złoto
золювати – zelować
золя – zelówka, podeszwa
зомкнути ся – zemsknąć się, omsknąć się
зоприл’е – zeschnięte w upale, sparcieć
зоприти – zeschnięty w upale, sparciały
зопсути/й – zepsuty
зопсути – zepsuć
зорати – zorać
зорвати – zerwać
зорвиско – złamana jodła
зорєнтувати ся – zorientować się
зорґанізувати – zorganizować
зоріти – jaśnieć (o zorzy)
зоря – zorza
зо ся, зо себе – z siebie
зосьцібати – pozszywać byle jak, pozczepiać nicią
зосьцяти – zeszczać, zesikać
зохабити – zostawić, porzucić
зочкнути ся – czknąć
зошыт – zeszyt
зошыти – zeszyć
зошыти/й – zeszyty
зошытя – zszycie
зошмарити – zrzucić
зощыпати – zeszczypać
зрада – zdrada
зраджати – zdradzać
зрадник – zdrajca
зрадувати ся – uradować się
зражати – zrażać
зразити – zrazić
зрастати – zrastać (o zbożu, które zaczyna
rosnąć jeszcze w snopkach na polu)
зрастати ся – zrastać się
зрахувати – zliczyć
зреготати ся – ześmiać się
зречы ся – zrzec się
зрешіти – skarleć (o drzewie)
зрештом – zresztą
зридити, зрідити – rozrzedzić, zrzednąć
зриднути, зріднути – zrzednąć
зризати, зрізати – zerżnąć, ściąć
зризуванец, зрізуванец – drobny szczypiorek, z cebuli „siedmiolatki”
зризувати, зрізувати – zrzynać, ścinać
зрикати ся, зрікати ся – zrzekać się
зриниця – źrenica
зринко, зрінко – źrenica
зрист, зріст – wzrost
зрыхтувати – przygotować, przyszykować
зроб(л)ене – zrobione
зробити – zrobić
зродити ся – zrodzić się
зрозуміл’е – zrozumiałe
зрозуміти – zrozumieć
зронити – stracić, utracić, poronić
зросити – zrosić
зроснене – zrośnięte
зроснути – zrosnąć (o zebranym zbożu na polu,
które zaczyna kiełkować przy deszczowej pog.)
зроснути ся – zrosnąć się
зруб, рубаниско – zrąb
зрубати – zrąbać
зрубувати – zrąbywać
зруковати ся – zaręczyć się
зрушыти – zruszyć
зрущыти – zruszczyć, zrusyfikować
зуб – ząb (trzonowy черень)
зубате – zębate
зубач, зубаль – zębacz, z dużymi zębami
зужване – pomięte, zmięte (o płótnie, odzieży)
зужвати – zmiąć, pomiąć
зупа – zupa
зуповати ся – sprzykrzyć się, zbrzydnąć
зшывати – zszywać
зшытя – zszycie
зять – zięć
зяяти – ziajać
зьбігати – uciekać, wykipieć (o mleku,
lub czymś innym na ogniu)
зьбігве, зьбігнене – coś, co uciekło
z garnka na ogniu
зьвіданя – pytanie
зьвідати – pytać, spytać
зьвідувати (ся) – pytać (się)
зьвізда – gwiazda
зьвіздар – człowiek zajmujący się gwiazdami
зьвіздаре – kolędnicy (z gwiazdą)
зьвіздуля – krowa z gwiazdką na czole
зьвіря – zwierzę
зьвіряче – zwierzęce
зьдзівати ся – wściekać się, wygłupiać
зьдзівати ся над дакым – znęcać się nad kimś
зьдзіти ся – wściec się w znaczeniu wygłupu
czegoś okropnie niezwyczajnego
зъєднати – zjednać
зъідати – zjadać
зъіжджати – zjeżdżać
зъіжыти ся – zjeżyć się
зъіхати – zjechać

Dodaj komentarz