у У


убіч, убоч – zbocze, stromizna
убічниста гора – stroma góra
убогій, худобний – ubogi, biedny
убок – gruba, sztywna kora drzewa
убок – usztywniony tył półbuta, obejmujący piętę
убрани/й > облечени/й, позберани/й – (pol.) ubrany
убраня > облечыня, ноша – (pol.) ubranie
убраня – garnitur
увага, позир – uwaga
уважати, позерати – uważać
уважні – uważnie
у(в)чар – owczarz
у(в)чарня – owczarnia
у(в)чарочка, у(в)чарічка – owczareczka
у(в)че мясо, баранина – baranina, mięso owcze
угель – węgiel
угов – węgieł
Угорщына, Мадярщына – Węgry
Угрин – nazwa wsi
удати ся – udać się
удиво – wędzidło
уж, юж – już
уж – wąż
ужыткове – użytkowe
ужытне – pożyteczne, dające się spożytkować użyteczne
ужыток – użytek
узда – uzda, kantar
узель – węzeł
узкє – wąskie
узлити (ся) – supłać (się)
уйко – wujek
уйчына – wujenka, żona wujka
ука, л’ука – łąka
укл’аданка – spódnica plisowana
укл’адати – układać
ул’ан – ułan, kawalerzysta
Уліянна – imię żeńskie
улий – ul
улиця – ulica
улюбити – ulubić
Улька – zdrobnienie imienia zeńskiego
умыкати – usuwać na bok
умкнути ся – usunąć się samemu, robiąc komuś miejsce
упа, л’упа – łupina
упити, л’упити – łupić, obierać z łupiny
упрошати – upraszać, wypraszać
урвати – urwać
урвиско – urwisko
урляп – urlop
урод, вроды – urodzaj
уряд – urząd
урядник – urzędnik
урядничыти – być urzędnikiem, urzędować
урядувати – urzędować
уста, ґамба – usta
уток – wątek
утриманя – utrzymanie
утримати – utrzymać
уферма – oferma
ухо – ucho
уця (але овечка), увця – owca
учарня, увчарня – owczarnia
уче мясо, баранина – mięso owcze, baranina
учариця – owczarnia
участ – udział
участвувати – brać udział
участник – uczestnik
уче – owcze
ученик, школяр – uczeń
учынок – uczynek
учытель – nauczyciel
уш – wesz

Dodaj komentarz